W związku z wydaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: INVESTMAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rejtana 20, 35-310 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS : 0000536496, posiadająca REGON: 180397408, NIP: 5170278122.

 

Jak się można z nami skontaktować?

Kontakt z administratorem danych jest możliwy - bezpośrednio, - listownie na adres: ul. Rejtana 20, 35-310 Rzeszów, bądź poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe ?

Przetwarzamy dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą działalności administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia bądź realizacji umowy dla wykonania, której, przetwarzanie danych jest niezbędne. Administrator przetwarza dane osobowe: Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu komórkowego, nr telefonu stacjonarnego, NIP, numer rachunku bankowego.

Przetwarzamy dane osobowe oparciu o ciążące obowiązki prawne. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, m.in. w celu wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach:

  1. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, ewentualnie ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
  2. archiwalnych,
  3. prowadzenia statystyk, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych działań, co pozwala na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności,
  4. działań marketingowych własnych produktów i usług bezpośrednio bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną przez nas działalność,
  5. zbierania danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Na stronie internetowej

www.karowaoffice.pl zbierane są informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją strony internetowej. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących odwiedzających stronę internetową.

  1. zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i administratora, uniknięcia naruszeń ze strony osób trzecich. poprzez wprowadzenie monitoringu wizyjnego u administratora danych.

Czy zgoda może być wycofana ?  

Tak, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, osoby których dane dotyczą w każdej chwili mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej wycofaniem.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. Jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta, niepodanie danych uniemożliwi podjęcie działań w celu jej zawarcia.

Komu przekazujemy dane osobowe? Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane będą samodzielnie przez administratora danych bądź poprzez podmioty upoważnione przez administratora danych (pracownicy i osoby współpracujące), a także podmioty przetwarzające dane w oparciu o umowy zawarte z administratorem m.in. dostawcy usług IT, obsługa księgowa, podmioty, świadczące pomoc prawną oraz firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe, firmy ochraniarskie - w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z o powierzenie przetwarzania danych i tylko w granicach określonych w umowie, zgodnie poleceniami administratora.

Przez jaki czas przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe, osób, których dane dotyczą są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy to dane są przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, to dane osobowe będą przez przetwarzane, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącymi obowiązkami prawnymi, dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług własnych, będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane?

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Czy można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych?

Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Administratora Danych w oparciu o uzasadniony interes bądź o powierzone zadanie w interesie publicznym administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Czy można wnieść sprzeciw względem marketingu bezpośredniego?

Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, administrator zaprzestanie takiego przetwarzania.

Czy przysługuje Prawo wniesienia skargi do organu?

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy wobec osób, których dane dotyczą są podejmowane decyzje zautomatyzowane?

Nie, w oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą, zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.